Chính sách kinh doanh của DEW

 

Công ty TNHH Thiết kế xây lắp điện nước Sơn La luôn kiên định với đường lối kinh doanh là không ngừng gia tăng những giá trị và niềm tin của khách hàng.

Với tôn chỉ: “Mọi hoạt động kinh doanh phải mang lại những giá trị gia tăng cho khách hàng, phù hợp với Luật Pháp, đạo đức nghề nghiệp và có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội với những sản phẩm mà mình cung cấp

 

CÁC NGUYÊN TẮC DẪN DẮT HÀNG ĐỘNG

  1. Mọi hoạt động kinh doanh phải đảm bảo uy tín, trách nhiệm nhằm mang lại lợi ích cho khách hàng.
  2. Không vì lợi nhận trước mắt mà hy sinh những mục tiêu kinh doanh lâu dài.
  3. Lấy lợi nhuận hợp pháp- đạo đức nghề nghiệp làm nền tảng cho doanh thu của công ty.
  4. Bảo vệ quyền lợi chính đáng của khách hàng
  5. Tăng cường mối quan hệ với khách hàng nhằm thiết lập sự cộng hưởng lẫn nhau theo hướng các bên cùng có lợi.
  6. Tuân thủ các quy định của pháp Luật về trách nhiệm xã hội và các quy định khác mà công ty thừa nhận, đồng thời cam kết hỗ trợ cộng đồng.

 

Các thành viên của công ty đều phải tuân thủ chính sách kinh doanh trên với ý thức và trách nhiệm cao nhất!